Integratieve psychotherapie

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie” is een verzamelnaam voor de verschillende erkende reguliere vormen van therapie. Het gemeenschappelijk doel van deze holistische aanpak is een positieve verandering teweeg brengen in het denken, handelen, functioneren en gedrag van de cliënt. Dit kan inzicht, bewustwording en persoonlijke groei inhouden, maar ook het versterken van het zelfvertrouwen, het draagvlak en de zelfstandigheid van de cliënt, of het verwerken en uiten van onverwerkte emoties.
Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn en de context kan privé, relatie of werkgerelateerd zijn. De behandelingen zijn in relatie tot de problematiek. Kort als het kan en minder kort als dat nodig is.

Doel van psychotherapie
Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie
Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemming- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek.
Psychotherapie kent grote verscheidenheid in
– de verschillende daarop afgestemde behandelingssituaties (ambulant, dag klinisch en klinisch);
– de verschillende soorten van behandelintensiteit;
– de keuze voor de verschillende methoden en technieken.

Vormen van psychotherapie
Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Bij On-NLP wordt psychotherapie gegeven als ‘individuele’ psychotherapie of als systeembehandeling (privé, relatie en werk). De belangrijkste vormen van psychotherapie die worden toegepast, zijn:

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.

Cliëntgerichte psychotherapie.
Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt dit in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

Relatie- en communicatietherapie (systeemtherapie)
Relatietherapie en communicatietherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat collega’s, partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Relatietherapie en communicatietherapie worden ook wel systeemtherapie genoemd. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

Integratieve psychotherapie
Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet’ in combinatie, op een verantwoordelijke en veilige wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. In de praktijk combineren psychotherapeuten specifieke interventies uit de eigen stroming met interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren.